Eind vorige eeuw werd bekendgemaakt dat het Meander Medisch Centrum van haar locaties op het Elisabethterrein en de Lichtenberg zou verhuizen naar een nieuw complex aan de Maatweg in het noorden van Amersfoort. Wat er met het Elisabethterrein zou gebeuren bleef lang onduidelijk.

St. Elisabeth ziekenhuis verhuist, locatie wordt groen ingericht

Rond het jaar 2000 richtten betrokken burgers de Stichting Heiligenbergerbeekdal op, die zich beijverde voor het behoud, herstel en het bevorderen van de natuur- en cultuurwaarden van het Heiligenbergerbeekdal.
Mede dankzij de jarenlange inspanningen van de stichting werd in het coalitieakkoord 2013-2014 vastgelegd dat er voor de ‘Elisabethlocatie’ een ‘groen bestemmingsplan voor een groen Beekdal’ zou komen. Alleen het ketelhuis met schoorsteen en de ‘witte villa’ zouden behouden blijven. De rest van het terrein, dat grenst aan Park Randenbroek, Vosheuvel en – aan de andere kant van de snelweg – Landgoed Lockhorst, zou worden omgetoverd tot een groen stadspark. Zo zou het zuiden van Amersfoort worden verrijkt met een groen-blauwe long: Het Beekdal.

Betrek omwonenden bij de plannen

Maar er stond nog iets opmerkelijks in het coalitieakkoord van 2013-2014. Namelijk dat het plan voor inrichting en beheer van het park zou worden gemaakt in samenwerking met omwonenden en andere betrokkenen. Dat is, zoals wij allemaal weten, geen gebruikelijke gang van zaken. Meestal betrekken overheden burgers pas bij hun plannen als die plannen bijna zijn afgerond. Geïnspireerd door de filosofie van een ander burgerinitiatief, Het Nieuwe Samenwerken, werd op 13 april 2013 de kerngroep Samenwerking Elisabeth Groen samengesteld. Deze kerngroep bestond uit omwonenden, vertegenwoordigers van organisaties als Stichting Heiligenbergenbeekdal en de SGLA (Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort), en medewerkers van de gemeente Amersfoort.

Van idee naar plan in 8 maanden

Deze kerngroep organiseerde op 5 juni 2013, samen met Ecologisch Adviesbureau Waardenburg, een ‘droomavond’ voor de stad waarbij 200 ideeën werden verzameld.
Die ideeën werden verder uitgewerkt in brainstormsessies, begeleid door Adviesbureau Haver Droeze, dat vervolgens een Inrichting-en-Beheerplan opstelde dat recht deed aan de wensen van de stadsbewoners én paste binnen de gestelde kaders. 
Op 17 december 2013 werd dat plan nagenoeg unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Je leest het goed, dit hele proces werd in een recordtijd van acht maanden (!) afgerond.

“Laat ons het park beheren”

De opvallendste wens van de betrokken omwonenden was dat het hier niet zou eindigen. Dus werd de Stichting Elisabeth Groen opgericht, bestuurd door omwonenden, aan wie de inrichting en het beheer van het park werd toevertrouwd.

Van steen naar groen

Verhalen in beeld

Voorafgaand en tijdens de ontwikkeling van het park zijn er diverse opnames gemaakt door Amersfoort Gezien. Veel mensen die het park mogelijk hebben gemaakt, komen daarbij even aan het woord. De verhalen van de mensen.  

Elisabeth Groen: startbijeenkomst aanleg 

Begin 2018 – Tijdens een bijeenkomst met de buurtbewoners werd er een update gegeven over de voortgang van de sloop en het beoogde tijdspad van de aanleg.

Natuurwerkdagen, nog tijdens de sloop

Mei 2018 – Hoewel de aanleg van het park nog niet in zicht was, werden er wel natuurwerkdagen georganiseerd. Hiermee werden vrijwilligers al enthousiast gemaakt om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het park.  

De eerste boom

December 2018 – Medio december werden in ‘fase 1’ de eerste bomen geplant door de twee betrokken wethouders. Een mijlpaal en vooral heel veel enthousiaste mensen.

Elisabeth Groen werkt door

Maart 2019 – Natuurwerkdagen nadat het eerste gedeelte van het park is aangelegd.

De geschiedenis van het terrein, door de ogen van de familie Jansen

April 2019, het verhaal van de familie Jansen

De geschiedenis van het terrein, door de ogen van de heer Hemels

Januari 2021 – De heer Hemels woont is geboren en getogen nabij het park. Hij vertelt over de geschiedenis van het gebied, zelfs nog voor er een ziekenhuis was. 

Planten van struiken in fase 2

Februari 2021 – De padenstructuur is aangelegd. Tijd voor het planten van struiken in fase 2 van het park. 

Ook op de website van Fred Oosterhuis is veel (foto)beeldmateriaal te vinden van de ontwikkeling van het park, de sloop van het ziekenhuis en van belangrijke momenten in het proces om te komen tot een nieuw stadspark. 

Betrokkenen van het eerste uur

Een bescheiden greep van de groep betrokkenen van het eerste uur. 

Penningmeester van het bestuur van de Stichting van 2013 tot 2020. 

Wil Voorn

Vrijwilliger

Mede-oprichter van de stichting. Aanjager van vele vrijwilligers-activiteiten 

Margriet van der Heijden

Vrijwilliger

Stimulator van het herstel van de natuurwaarden in het Beekdal

Eduart Vosters

Vrijwilliger

Voorzitter van het bestuur van de Stichting Elisabeth Groen van 2013 tot 2020. 

Paul Struijk

Vrijwilliger

Initiator van het ontwikkelproces binnen en buiten de gemeente. 

Yordi Grutters

Gemeente Amersfoort